Urząd Gminy i Miasta Sianów

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
Gmina Sianów - Referat Budownictwa, Nieruchomości i Ochrony Środowiska

Symbol wydziału: RK
Nazwa: Referat Budownictwa, Nieruchomości i Ochrony Środowiska
Telefon: 94 346 95 40, 94 346 95 44 Faks: 94 346 95 29
E-Mail: sekretarz@sianow.pl
WWW: http://www.sianow.pl
Miejsce urzędowania: Pokoje Nr 2, 3, 3A, 4, 5, 5A - budynek B
Godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, środa 7.00 - 15.00, czwartek 7.00 - 16.00, piątek 7.00 - 14.00
WWW: http://www.sianow.pl
Skrytka ePUAP: /0j227jxuie/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
54° 13' 38.67"N, 16° 17' 33.13"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
Godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, środa 7.00 - 15.00,
czwartek 7.00 - 16.00,
piątek 7.00 - 14.00.

Interesanci są obsługiwani w godzinach:
poniedziałek, wtorek, środa 7.30 - 15.00,
czwartek 7.30 - 16.00,
piątek 7.30 - 14.00

Burmistrz i zastępca przyjmują interesantów w każdy czwartek w godzinach od 13.00 do 16.00.


Personel wydziału
Henryk Lubocki Kierownik Referatu Więcej ... [Więcej ...]
Izabela Czarnecka Główny specjalista ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami Więcej ... [Więcej ...]
Monika Dudnik Stanowisko ds. planowania przestrzennego Więcej ... [Więcej ...]
Karolina Kalwas Stanowisko ds. budownictwa Więcej ... [Więcej ...]
Katarzyna Maciejewska Stanowisko ds. gospodarki komunalnej Więcej ... [Więcej ...]
Kamila Oterska Zastępca kierownika referatu ds. budownictwa Więcej ... [Więcej ...]
Alicja Rajca Stanowisko ds. ochrony środowiska Więcej ... [Więcej ...]
Zdzisław Robakowski Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami Więcej ... [Więcej ...]
Marta Szołyga Stanowisko ds. ochrony środowiska i edukacji ekologicznej Więcej ... [Więcej ...]
Dawid Tokarczyk Zastępca kierownika referatu ds. nieruchomości i ochrony środowiska Więcej ... [Więcej ...]

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
1431 Udostępnianie informacji publicznej
600 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące kształtowania i ochrony środowiska
601 Ustalanie i opiniowanie polityki ekologicznej
602 Programy, projekty, analizy z zakresu ochrony środowiska
603 Monitoring w zakresie ochrony środowiska
604 Informacje o środowisku i jego ochronie
605 Kształtowanie postaw proekologicznych
606 Wnioskowanie o ściganie za wykroczenia określone w przepisach prawa dotyczących ochrony przyrody i środowiska
610 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące gospodarowania zasobami przyrody
611 Programy, projekty, analizy z zakresu gospodarowania zasobami przyrody
6120 Ustanawianie form ochrony przyrody
6121 Utrzymywanie form ochrony przyrody
6122 Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt
6123 Zwierzęta i rośliny podlegające ograniczeniom przewozowym
6130 Ustanawianie i ochrona zieleni, zadrzewień, parków gminnych
6131 Zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów
6132 Nakładanie kar za zniszczenie, usuwanie, niewłaściwą pielęgnację terenów zieleni, drzew, krzewów
6140 Ochrona zwierząt gospodarskich i domowych
6141 Informacje o posiadaczach i hodowcach zwierząt podlegających ochronie
6142 Zwalczanie zakaźnych chorób zwierzęcych
6143 Profilaktyka weterynaryjna i upowszechnianie higieny pozyskiwania produktów zwierzęcych
620 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące wprowadzania do środowiska substancji lub energii, gospodarowania odpadami oraz ochrony przed hałasem
621 Programy, projekty, analizy z zakresu wprowadzania do środowiska substancji lub energii, gospodarowania odpadami oraz ochrony przed hałasem
6220 Ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko
6221 Pozwalanie na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii
6222 Zgłaszanie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia
6223 Pozwolenia zintegrowane w zakresie wprowadzania substancji lub energii do środowiska
6224 Pomiary wielkości emisji zanieczyszczeń powietrza
6225 Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
6226 Wydawanie opinii w zakresie ochrony przed substancjami lub polami elektromagnetycznymi
6227 Uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji i monitorowanie wielkości emisji
6228 Bilanse źródeł szkodliwego zanieczyszczenia powietrza
6230 Zatwierdzanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi
6231 Informacje o poważnych awariach
6232 Informacje o wytwarzaniu odpadów oraz sposobach gospodarowania odpadami
6233 Zezwalanie na prowadzenie odzyskiwania, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów
6234 Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na prowadzenie odzyskiwania lub unieszkodliwiania odpadów
6235 Zgłaszanie posiadania oraz prowadzenia transportu odpadów
6236 Nakazy usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania
6237 Zezwolenia na międzynarodowe przemieszczanie odpadów oraz zezwolenia wstępne na prowadzenie instalacji, w której prowadzone są procesy odzysku
624 Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska
6250 Mapy akustyczne
6251 Decydowanie o dopuszczalnym poziomie hałasu, w tym pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska
6252 Zgłaszanie instalacji emitujących hałas, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia
6253 Pomiary emisji hałasu
6254 Wydawanie opinii w zakresie ochrony przed hałasem
630 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące ochrony wód i gospodarowania wodami
631 Programy, projekty, analizy z zakresu ochrony wód i gospodarowania wodami
6320 Ustalanie stref ochronnych ujęć wody
6321 Studium ochrony przeciwpowodziowej
6322 Odszkodowania w związku z zalaniem gruntów podczas powodzi
6324 Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom wód
6342 Zgłaszanie instalacji wodnych, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia
6344 Ewidencjonowanie kąpielisk
650 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące gospodarowania złożami i kopalinami
651 Programy, projekty, analizy z zakresu gospodarowania złożami i kopalinami
6520 Ewidencja złóż kopalin
6521 Inwentaryzacja i bilanse zasobów złóż kopalin
6523 Opiniowanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych
6524 Opiniowanie planów ruchu zakładu górniczego
6525 Analizy wykonawstwa prac w zakresie geologii surowcowej
6526 Zatwierdzanie kryteriów bilansowości złóż
6527 Zatwierdzanie projektu zagospodarowania złoża
6528 Przyjmowanie dokumentacji ustalającej zasoby złóż kopalin pospolitych
6530 Zatwierdzanie projektów prac hydrogeologicznych
6531 Przyjmowanie dokumentacji hydrogeologicznych
6540 Zatwierdzanie projektów prac geologiczno-inżynierskich
6541 Przyjmowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
655 Inne prace geologiczne
6560 Analizy i informacje dotyczące występowania szkód górniczych
6561 Programy, plany, sprawozdania w zakresie usuwania szkód górniczych
6563 Orzekanie w sprawie szkód górniczych
6564 Ewidencja budynków mieszkalnych zakwalifikowanych do rozbiórki na skutek szkód górniczych
6565 Przeglądy okresowe budynków przeznaczonych do rozbiórki na skutek szkód
6570 Nadzór i kontrola nad prowadzeniem badań i sporządzaniem dokumentacji geologicznej
6571 Orzecznictwo w sprawach szkód powstałych w związku z robotami geologicznymi
6572 Zezwolenia na prowadzenie prac geologicznych
6573 Kontrola realizacji planów prac geologicznych
6580 Informacja geologiczna
6581 Zawiadomienia o odkryciu kopalnych roślin lub zwierząt
6625 Nazewnictwo placów i ulic
6641 Nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi oraz zlecanie prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych
670 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz spraw budownictwa
670.1 Opinie do mpzp
670.2 Opinie do studium
670.3 Opinie GKUA
670.4 Opinie środowiskowe
671 Programy, projekty, analizy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz spraw budownictwa (analizy do mpzp)
6720 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (projekt studium)
6720.1 Wypis/Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
6721 Ustalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (projekt mpzp)
6722 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6723 Nadzór nad realizacją ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego
6723.1 Zaświadczenie o zgodności obiektu budowlanego z MPZP
6724 Przeznaczenie terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
6724.1 Wstępny projekt podziału
6724.2 Wnioski o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
6724.3 Zaświadczenia o zgodności zmiany zamierzonego sposobu użytkowania z ustaleniami miejscowego planu
6725 Roszczenia w związku ze zmianą wartości nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (decyzje w sprawie ustalenia opłaty planistycznej)
6727 Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń, itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego
6727.13 Zaświadczenia o przeznaczeniu działki z nieobowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego
6727.20 Wypisy i wyrysy KOWR
6730 Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
6730.1 Przeniesienie decyzji na rzecz innej osoby
6730.2 Korespondencja z urbanistą
6732 Stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
6733 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
6740 Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części
6740.1 Zawiadomienia o zakończeniu budowy
6741 Rozbiórka obiektów budowlanych
6810 Ewidencja nieruchomości
6811 Inwentaryzowanie nieruchomości
6812 Oszacowanie wartości i wycena nieruchomości
6821 Wykonywanie, ograniczanie, pozbawianie praw do nieruchomości oraz zwrot nieruchomości
6822 Przejmowanie nieruchomości na rzecz gminy
6823 Zakup nieruchomości
6824 Zniesienie współwłasności nieruchomości
6825 Komunalizacja mienia Skarbu Państwa
6826 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
6830 Rozgraniczanie nieruchomości
6831 Podział nieruchomości
6832 Scalanie nieruchomości
6833 Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne
6840 Sprzedaż nieruchomości
6841 Oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste
6842 Rozwiązywanie i wygaszanie umów użytkowania wieczystego
6843 Opłaty za użytkowanie wieczyste
6844 Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd
6845 Przekazywanie nieruchomości do korzystania, w tym w dzierżawę lub najem
6846 Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne
6847 Służebności gruntowe
6850 Użyczanie nieruchomości
6851 Udostępnianie nieruchomości pod lokalizację nośników reklamowych
6852 Zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości
6853 Zezwolenia na zakładanie, przeprowadzanie i wykonanie na nieruchomościach urządzeń technicznych
6860 Tworzenie zasobu gruntów na cele rozbudowy pod budownictwo mieszkaniowe
6861 Stan prawny terenów pod budownictwo mieszkaniowe
6862 Planowanie szczegółowe dla terenów pod budownictwo mieszkaniowe
6863 Zarządzanie zasobem terenów na cele budownictwa mieszkaniowego
6870 Organizacja zarządzania gruntami
6871 Nadzór i kontrola zarządzania gruntami
6872 Opiniowanie sposobu zarządzania gruntami
7000 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu gospodarki komunalnej
7001 Analizowanie, prognozowanie i planowanie z zakresu prowadzenia gospodarki komunalnej
7002 Przekazywanie zadań z zakresu prowadzenia gospodarki komunalnej
7003 Nadzorowanie i monitorowanie realizacji przekazanych zadań z zakresu prowadzenia gospodarki komunalnej
7010 Planowanie inwestycji komunalnych
7011 Przygotowanie inwestycji komunalnej
7012 Opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji inwestycji komunalnych
7013 Realizacja i odbiór inwestycji komunalnych
7013.1 Kanalizacja ZACHÓD - II etap
7013.10 Modernizacja Stadionu Miejskiego w Sianowie
7013.11 Rekreacyjny Sianów
7013.12 Budowa chodnika w Sianowie ul. Węgorzewska I etap
7013.13 Budowa chodnika w Węgorzewie II etap
7013.14 Zagospodarowanie terenu targowiska w Sianowie
7013.15 Budowa chodnika w Węgorzewie III etap
7013.2 Budowa wodociągu magistralnego na trasie Sianów - Osieki
7013.3 Budowa chodnika we wsi Mokre
7013.4 Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów
7013.5 Przebudowa dróg gminnych z płyt YOMB
7013.6 Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sianów
7013.7 OZE - Instalacja paneli fotowoltaicznych w Sianowie
7013.8 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie
7013.9 Budowa sieci wodociagowej w ul. Węgorzewskiej, Leszczynowej i Słowackiego w Sianowie
7014 Ewidencja inwestycji komunalnych
7020 Ewidencja obiektów i urządzeń komunalnych
7021 Utrzymanie i eksploatacja obiektów i urządzeń komunalnych
7030 Ustalanie wysokości opłat za usługi komunalne oraz zatwierdzanie cenników opłat za usługi komunalne
7031 Zlecanie podmiotom zewnętrznym świadczenia usług komunalnych
7032 Kontrolowanie jakości dostarczanych usług komunalnych
7033 Badania i analizy w zakresie jakości świadczonych usług komunalnych
7210 Zaliczanie dróg do określonej kategorii
7211 Opinie w sprawie przebiegu dróg
7221 Projekty zmian organizacji ruchu drogowego
7223 Znaki drogowe i sygnalizacja drogowa
7225 Okresowe kontrole stanu dróg i obiektów mostowych
7226 Współdziałanie w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego
7226.1 Drogi gminne
7226.2 Drogi powiatowe
7226.3 Drogi wojewódzkie
7226.4 Drogi krajowe
7226.5 AKCJA ZIMA
7226.6 Oświetlenie drogowe sprawy bieżące
7226.7 Obwodnica
7226.8 Kruszywo
7226.9 Lokalizacja zjazdu
7230 Zezwolenia na korzystanie z dróg w sposób szczególny
7230.1 Zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń
7230.2 Uzgodnienie umieszczenia urządzenia w pasie drogi publicznej
7230.3 Drogi wewnętrzne - udostępnienie terenu
7230.4 Różne
7230.5 Imprezy na drogach
7234 Przeciwdziałanie niszczeniu dróg
7240 Planowanie i organizowanie publicznego transportu zbiorowego
7241 Studia, analizy, badania dotyczące komunikacji
7242 Opiniowanie rozwiązań i projektów dotyczących komunikacji zbiorowej i przewozów taksówką
7243 Nadzór nad realizacją usług gminnego transportu publicznego
7244 Działalność marketingowa, reklamowa i promocyjna w zakresie transportu
7342 Zezwolenia na wykonywanie przewozów w transporcie drogowym
7343 Zgłoszenia przewozów drogowych na potrzeby własne

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij